Algemene voorwaarden:

Het is ons doel als hypnotherapie KomPassie om de best mogelijke service te bieden aan al onze cliënten en onze cliënten zo duidelijk mogelijk te informeren. Om deze doelen te bereiken, is het nodig enkele algemene voorwaarden te stellen bij het boeken van een sessie.

Artikel 1 Definities

 

 • Hypnotherapie KomPassie, gevestigd te Breda (KVK 77701364), wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als hypnotherapie KomPassie. 
 • De wederpartij van hypnotherapie KomPassie wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als cliënt. 
 • De boeking van een hypnose sessie wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als overeenkomst. 
 • Cliënt tevens consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

 

 

Artikel 2 Algemeen hypnotherapie KomPassie

 

 • Deze voorwaarden zijn op alle overeenkomsten tussen hypnotherapie KomPassie en cliënt van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk hiervan is afgeweken. 
 • Hypnotherapie KomPassie wijst de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van cliënt uitdrukkelijk af.
 • Indien enige voorwaarde geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige voorwaarden volledig in stand. hypnotherapie KomPassie zal dan samen met cliënt de nietige of vernietigde voorwaarden door een nieuwe voorwaarde vervangen. Deze nieuwe voorwaarde wordt opgesteld naar het doel en de strekking van de te vervangen voorwaarde. 
 • Deze voorwaarden zijn tegelijk van toepassing op overeenkomsten waarbij hypnotherapie KomPassie voor de uitvoering derden inschakelt. 
 • Bij onduidelijkheid over een voorwaarde moet deze worden uitgelegd in de geest van deze voorwaarden. Deze uitleg wordt evenzo gehanteerd wanneer een situatie is ontstaan die niet in deze voorwaarden geregeld is. 
 • Hypnotherapie KomPassie kan ten voordele van cliënt afwijken van, of een andere uitvoering geven aan, deze voorwaarden. Echter houdt dit niet in dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn. Hypnotherapie KomPassie behoudt het recht om naleving van deze voorwaarden te eisen. 

 

 

Artikel 3 De overeenkomst 

 • De overeenkomst wordt schriftelijk en voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders voortkomt. 
 • In de overeenkomst staan de diensten omschreven die zullen worden verricht en is de vaste prijs opgenomen. Als tussentijds blijkt dat de overeenkomst niet genoegzaam is, of één van de partijen de overeenkomst wil wijzigen, kan dit in onderling overleg. Deze wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen. 
 • Bij de uitvoering van de overeenkomst zal hypnotherapie KomPassie zich houden aan de eisen van goed vakmanschap. Hypnotherapie KomPassie voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Dit op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Hypnotherapie KomPassie heeft in de overeenkomst steeds een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. 
 • Naar inzicht van hypnotherapie KomPassie kan de overeenkomst gedeeltelijk of geheel door derden worden uitgevoerd. 
 • Wanneer de overeenkomst onder te verdelen is in afzonderlijke delen, kan hypnotherapie KomPassie ervoor kiezen om deze tevens afzonderlijk te factureren. Hypnotherapie KomPassie kan delen van de overeenkomst opschorten wanneer hij goedkeuring nodig heeft voor het resultaat van het voorgaande deel. 
 • Hypnotherapie KomPassie heeft het recht om de overeenkomst in te trekken of te wijzigen indien deze overeenkomst gebaseerd is op onvolledige of onjuiste informatie verstrekt door cliënt. Hypnotherapie KomPassie kan de overeenkomst opschorten of extra kosten in rekening brengen wanneer benodigde informatie door cliënt niet tijdig, onvolledig of onjuist is verstrekt. 
 • Hypnotherapie KomPassie kan de overeenkomst zonder opzegtermijn tussentijds beëindigen of wijzigen indien er omstandigheden zijn die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken of waardoor de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van hypnotherapie KomPassie kan worden gevergd. Daarnevens kan hypnotherapie KomPassie de overeenkomst zonder opzegtermijn beëindigen of opschorten indien cliënt in strijd handelt met de overeenkomst of deze voorwaarden. 
 • Indien cliënt een sessie wilt verplaatsen, dient cliënt dit ten minste 48 uur voorafgaand op de vastgestelde tijd aan hypnotherapie KomPassie door te geven, in dit geval is de verplaatsing geheel kosteloos. Wanneer cliënt een sessie binnen 48 uur voorafgaand op de vastgestelde tijd wilt verplaatsen, wordt de gehele sessie in rekening gebracht. De sessie kan zowel telefonisch als via het online afsprakensysteem verplaatst worden. 
 • Hypnotherapie KomPassie kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opschorten of ontbinden indien cliënt verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, of hypnotherapie KomPassie een gegronde vrees heeft dat dit zich zal voordoen en deze wanprestatie ontbinding of opschorting rechtvaardigt. Hypnotherapie KomPassie heeft in dit geval geen verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling terwijl cliënt hiertoe wel verplicht is vanwege de wanprestatie. 
 • Beëindiging van de overeenkomst komt tot stand wanneer de diensten zijn verricht door hypnotherapie KomPassie en het verschuldigde bedrag is betaald door cliënt. 

 

 

Artikel 4 Wijziging voorwaarden

 • Hypnotherapie KomPassie behoudt het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden pas in werking wanneer deze aan cliënt zijn bekendgemaakt.
 • Cliënt behoudt zich het recht de overeenkomst te beëindigen binnen twee weken na bekendmaking van de gewijzigde voorwaarden. 
 • Indien cliënt niet binnen twee weken op de mededeling heeft gereageerd, is hypnotherapie KomPassie gerechtigd ervan uit te gaan dat de cliënt de gewijzigde voorwaarden heeft geaccepteerd. 

 

 

Artikel 5 Geen medische diensten 

 • Alle aan hypnotherapie KomPassie verbonden hypnosetherapeuten – zijn geen artsen, psychiaters, psychologen of diëtisten. Er worden geen medische diagnoses gesteld, geen geneesmiddelen voorschreven en geen medische diensten of voedingsadviezen geleverd. Alle sessies zijn gebaseerd op in het métier van de hypnotherapie bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes. 

 

 

Artikel 6 Herroepingsrecht voor de consument 

 • Cliënt mag de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden. 
 • Cliënt maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post, fax of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat de overeenkomst moet worden ontbonden, of door dit formulier volledig in te vullen en deze per post, fax of e-mail naar hypnotherapie KomPassie te sturen. 
 • Na ontvangst van verzoek tot ontbinden door hypnotherapie KomPassie heeft cliënt nog 14 dagen de tijd om eventueel ontvangen materiaal voldoende gefrankeerd te retourneren. Hypnotherapie KomPassie betaalt eventueel betaalde facturen zo spoedig mogelijk terug, uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst of eventueel na het retour ontvangen van toegezonden materiaal.

 

 

Artikel 7 Prijzen en betaling 

 • Tenzij anders vermeld of overeengekomen, zijn alle prijzen inclusief omzetbelasting. 
 • Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op een door hypnotherapie KomPassie aangewezen bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd. 
 • Bezwaar tegen het vernoemde factuurbedrag dient binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te worden vermeld. 
 • Cliënt is van rechtswege in verzuim wanneer hij niet binnen de betalingstermijn betaalt. De particuliere cliënt is in verzuim wanneer hij is gebreke blijft nadat hij niet binnen de betalingstermijn noch binnen de redelijke termijn na aanmaning heeft betaald. Tevens is cliënt over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment van verzuim tot aan het tijdstip van volledige betaling. 
 • Indien cliënt in verzuim blijft, komen alle redelijke buitengerechtelijke kosten en alle gebruikelijke gerechtelijke kosten, die in verband staan met de invordering, voor rekening van cliënt. Eveneens wordt over deze kosten wettelijke rente in rekening gebracht. 
 • Betalingen van cliënt strekken eerst tot betaling van de kosten van de invordering, vervolgens tot betaling van alle renten en als laatst tot betaling van de hoofdsom, ook wanneer cliënt anders bij de betaling aangeeft. 
 • Cliënt is nimmer gerechtigd om, zonder goedkeuring van hypnotherapie KomPassie, een schuld van hypnotherapie KomPassie te verrekenen met een factuur. Bezwaren van cliënt tegen de geleverde diensten of de hoogte van de factuur schorten betalingsverplichtingen niet op. Ook om andere redenen mag cliënt de betaling niet opschorten, tenzij cliënt een beroep kan doen op één van de artikelen onder afdeling 6.5.3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. 
 • Hypnotherapie KomPassie is gerechtigd om cliënt een voorschot te laten betalen. Cliënt heeft de verplichting dit voorschot aan te vullen indien hypnotherapie KomPassie dit wenselijk acht. 
 • Hypnotherapie KomPassie verbindt zich ertoe alle kennis en ervaring te gebruiken om cliënt zo goed mogelijk te helpen voor het gestelde probleem, en om cliënt in een goede staat van hypnose te kunnen brengen. Op dezelfde manier wordt inzet van cliënt verwacht. Of cliënt in hypnose gaat of niet hangt van cliënt zelf af. Gebeurt dat niet (bijvoorbeeld omdat cliënt moeite heeft om “zich te laten gaan”), dan wordt de sessie gestopt en hoeft niet de gehele sessie betaald te worden, slechts €75,00 voor de tijd en moeite van hypnotherapie KomPassie. 

 

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid 

 • Indien hypnotherapie KomPassie aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van hypnotherapie KomPassie beperkt tot de directe schade. De aansprakelijkheid van hypnotherapie KomPassie is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, tenminste tot het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van hypnotherapie KomPassie is in ieder geval beperkt tot de som waarvoor hypnotherapie KomPassie is verzekerd. 
 • Hypnotherapie KomPassie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, bijvoorbeeld gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Daarnevens is hypnotherapie KomPassie nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaan is doordat hypnotherapie KomPassie is uitgegaan van door of namens cliënt onvolledig of onjuist verstrekte gegevens. 
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten die gemaakt zijn om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, de redelijke kosten die gemaakt zijn om de overeenkomst alsnog op juiste wijze uit te voeren en de redelijke kosten ter beperking of voorkoming van de schade. Deze kosten vallen enkel onder directe schade indien vastgesteld wordt dat de schade aan hypnotherapie KomPassie toerekenbaar is. 
 • De beperking van de aansprakelijkheid van hypnotherapie KomPassie is enkel geldig wanneer er geen sprake is van schade als direct gevolg van grove schuld of opzet van hypnotherapie KomPassie, één van zijn ondergeschikten of ingeschakelde derden. 
 • Indien hypnotherapie KomPassie de overeenkomst niet of niet deugdelijk na kan komen door toedoen van cliënt, is cliënt aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade aan de zijde van hypnotherapie KomPassie. 
 • Cliënt vrijwaart hypnotherapie KomPassie voor eventuele vorderingen van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan hypnotherapie KomPassie toerekenbaar is. Indien hypnotherapie KomPassie om die reden door derden mocht worden aangesproken, is cliënt gehouden hypnotherapie KomPassie zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem verwacht mag worden in dat geval. Mocht cliënt in gebreke blijven in het nemen van gepaste maatregelen, dan is hypnotherapie KomPassie, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle schade en kosten die aan de zijde van hypnotherapie KomPassie en derden daardoor ontstaan, komen volledig voor risico en rekening van cliënt. 

 

 

Artikel 9 Gegevens 

 • Gegevens van cliënt worden vertrouwelijk door hypnotherapie KomPassie behandeld en worden, zonder voorafgaand akkoord van cliënt, nimmer aan derden verstrekt, met uitzondering van de uitvoerende hypnosetherapeut.
 • Gegevens van cliënt worden beperkt door hypnotherapie KomPassie gebruikt voor direct-marketing. Onder direct-marketing wordt onder meer direct-mailing en telemarketing verstaan. 

 

 

Artikel 10 Overmacht 

 • In geval van overmacht worden de verplichtingen van hypnotherapie KomPassie, die uit de gesloten overeenkomst met cliënt voortvloeien, opgeschort. hypnotherapie KomPassie stelt cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte van de overmachtssituatie. 
 • Onder overmacht wordt, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan, mede verstaan, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop hypnotherapie KomPassie geen invloed uit kan oefenen en waardoor hypnotherapie KomPassie niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan: werkstakingen, technische complicaties, ziekte van ingezet personeel, overheidsmaatregelen, storingen, etc.. 
 • Hypnotherapie KomPassie heeft het recht om zijn verplichtingen op te schorten tijdens een overmachtssituatie. Hypnotherapie KomPassie heeft geen verplichting tot het vergoeden van schade die ontstaat als gevolg van de overmachtssituatie. 
 • Partijen hebben het recht om de overeenkomst te ontbinden indien de overmachtssituatie langer dan 60 dagen duurt. Partijen hebben geen verplichting om enige schade als gevolg van de ontbinding te vergoeden. 
 • Indien hypnotherapie KomPassie de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze alsnog kan nakomen en dit gedeelte als zodanig zelfstandige waarde toekomt, heeft hypnotherapie KomPassie het recht om dit gedeelte afzonderlijk te factureren. Er is sprake van een afzonderlijke overeenkomst, bijgevolg is cliënt verplicht deze factuur te betalen. 

 

 

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen 

 • Op deze overeenkomst tussen hypnotherapie KomPassie en cliënt is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter van de Rechtbank Breda is bevoegd. 
 • Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 
 • Partijen zullen eerste een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten